Doelstelling en taken 2018-08-24T13:46:07+00:00

Doelstellingen en taken

De SPSAO heeft tot doel de prenatale screening binnen de regio Amsterdam en omstreken te coördineren en de kwaliteit hiervan te bewaken.

Dit doel wil de SPSAO bereiken door middel van:

 • Coördineren van de uitvoering van de prenatale screening binnen de regio.
 • Sluiten van overeenkomsten met uitvoerders
 • Coördineren van de registratie van de uitvoering van de counseling en de prenatale screeningsonderzoeken.
 • In stand houden van een regionaal netwerk waarin zorgverleners in de regio vertegenwoordigd zijn en met elkaar samenwerken.
 • Bevorderen van adequate voorlichting door zorgverleners over prenatale screening.
 • Waarborgen/controle op de landelijke kwaliteitseisen van uitvoering van counseling en prenatale screeningsonderzoeken in de eigen regio.
 • Ondersteunen van deskundigheidsbevordering bij de uitvoering.

De taken van de SPSAO bestaan uit:

 • Contracteren van zorgverleners en zorginstellingen
 • Verzamelen van prenatale screeningsgegevens en de registratie daarvan in de landelijke database Peridos
 • Toetsen en borgen van de kwaliteit van de uitvoering van prenatale screening
 • Geven van voorlichting aan contractanten en ondersteunen van deskundigheidsbevordering.

Daarnaast heeft de SPSAO tot doel de kwaliteit van de prenatale screening (mede) tot een optimaal niveau te brengen. Hierbij dienen de landelijke kwaliteitseisen zoals deze door het RIVM-CvB zijn vastgesteld als leidraad. In de Landelijke werkwijze Regionale centra PS zijn de activiteiten van de Regionale Centra beschreven, zoals deze voortkomen uit de voorwaarden die gesteld zijn bij de WBO-vergunning.