Oproep Focusgroep

In opdracht van het RIVM wordt een onderwijskundig ontwerp ontwikkeld voor de bij- en nascholing voor counselors prenatale screening. Een uitdrukkelijke wens is dat het ontwerp draagvlak heeft bij counselors, regionale centra en beroepsverenigingen. Hieronder wordt eerst de huidige inhoudelijke stand van zaken besproken om af te sluiten met een alinea over het vervolg van het proces om tot een definitief ontwerp te komen.

Inhoud

Inhoudelijk staat bij het onderwijskundig ontwerp de complexiteit van goede counseling centraal. Hoe begeleid je zwangeren en partners naar een weloverwogen beslissing over prenatale screening, hoe ga je om met veel verschillende doelgroepen en hoe geef je een eventuele slecht-nieuwsboodschap. Counseling is ingewikkeld en de keuzes die gemaakt kunnen worden complex. Aan deze complexiteit moet in het onderwijskundig ontwerp recht worden gedaan.
Naast deze complexiteit is het noodzakelijk om aan te sluiten bij de werkpraktijk van de counselors. Hoe ziet hun werkweek, professionalisering en reflectie op het werk eruit? Wat kan er praktisch georganiseerd worden aan bij- en nascholing en hoe is de werkplek als leerplaats in te richten.

Tot slot is de vraag hoe de kwaliteit van de bij- en nascholing en de leeruitkomsten geborgd kunnen worden? Is er een toets noodzakelijk, is een reflectieverslag voldoende of is intercollegiale consultatie een optie.

Met al deze vragen wordt op dit moment gewerkt aan het ontwerp met de volgende leidende onderwerpen:

1) Autonomie en keuzevrijheid: geef mogelijkheden om het eigen leerpad naar accreditatie in bij- en nascholing vorm te geven. De counselor geeft zelf aan wanneer de kwaliteit beoordeeld kan worden.

2) Intervisie, reflectie en leren van en met elkaar: reflectie op en in de eigen werkpraktijk is een belangrijk onderdeel van leren als professional. Aandacht hiervoor is noodzakelijk

3) Inzicht in eigen niveau: borging van de kwaliteit door zelfevaluatie en onafhankelijke beoordeling lijkt aan te sluiten bij de hoge kwaliteitstandaard van de professionals

4) Duurzaam: ondanks de vele inhoudelijke veranderingen in counseling is het belangrijk dat de scholingsmethodiek bestendig is in de tijd. Onderwerpen kunnen worden aangepast, de wijze van scholing blijft lange tijd gelijk.

Proces

Het proces is nu gericht om met een klankbordgroep van 38 leden de inhoud te bediscussiëren. In de projectgroep wordt de inhoud vervolgens bijgesteld op basis van de output van de klankbordgroep. Deze groep bestaat uit verloskundigen, vertegenwoordigers van de regionale centra, gynaecologen en opleiders.

Half januari is volgens planning de concept versie van het onderwijskundig ontwerp gereed. Vanaf die periode wordt er regionaal met 4 focusgroepen gesproken over het draagvlak voor het ontwerp aan de hand van half-gestructureerde vragenlijsten.

Eind maart wordt het definitieve ontwerp en het draagvlakonderzoek opgeleverd aan het RIVM-CvB.

Vraag:

Zowel voor de focusgroepen als voor een opiniepeiling onder counselors zijn we op zoek naar deelnemers. Ben jij counselor, heb je ideeën over de bij- en nascholing en wil je die ideeën delen in een focusgroep of in een telefonisch interview. Meld je dan aub aan bij bureau@oabdekkers.nl of 040-2903337 voor een afspraak.

2020-12-14T11:18:36+00:00