Echopraktijken en ziekenhuizen

De SPSAO visiteert alle gecontracteerde echocentra en ziekenhuizen eens per twee jaar aan de hand van een landelijk vastgesteld visitatie document. De visitaties zijn bedoeld om te beoordelen of volgens de landelijke kwaliteitseisen en richtlijnen wordt gewerkt.
Bij de visitatie wordt het RIVM format aangehouden.

Kwalitatieve beeldbeoordeling vindt plaats op basis van logboeken aan de hand van 5 door de SPSAO geselecteerde casus. De echoscopist mag de drie beste casus uitkiezen. Graag m.b.v. onderstaande format(s).

Het visitatieformulier wordt voorafgaand aan de visitatie ingevuld door de SPSAO aan de hand van gegevens uit Peridos. U dient dit visitatie-formulier aan te vullen en uiterlijk een week voor de visitatie terug te sturen aan de SPSAO, E. spsao@amsterdamumc.nl

Twee weken na de visitatie ontvangt u een voorlopig visitatierapport. Verbeterpunten moeten binnen zes maanden na het visitatierapport zijn doorgevoerd. Drie maanden na het rapport vindt een tussentijdse controle plaats. Voor meer info: Eerste trimester SEO – Peridos

Voorbeeld-logboek-SEO SPSAO