Bezwaarprocedure 2018-10-04T11:05:22+00:00

Bezwaarprocedure

De kwaliteit van de prenatale screening is vastgelegd in verschillende landelijke kwaliteitseisen waaraan de uitvoerders (praktijken voor counseling, echocentra, screeningslaboratorium, echoscopisten en counselors) moeten voldoen, zoals vastgelegd in de overeenkomsten die de instellingen en individuele zorgverleners afsluiten met het Regionale Centrum. De Regionale Centra toetsen of de uitvoerders voldoen aan de landelijk vastgestelde kwaliteitseisen o.a. door middel van het uitvoeren van kwaliteitsaudits (visitaties) bij echocentra en het beoordelen van de kwaliteit van het echoscopisch onderzoek.

De wijze waarop een kwaliteitsaudit wordt uitgevoerd en waarop de kwaliteitsbeoordeling van het echoscopisch onderzoek plaatsvindt, en de criteria waarop getoetst wordt zijn vastgelegd in diverse richtlijnen. Deze richtlijnen zijn vastgesteld door het RIVM en worden gepubliceerd op de website van het RIVM.

Wanneer een uitvoerder het niet eens is met het oordeel van het Regionale Centrum, en onderling overleg hierover tussen Regionaal Centrum en uitvoerder niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan een uitvoerder bezwaar indienen tegen het oordeel van het Regionale Centrum. De mogelijkheid van bezwaar wordt opgenomen in het verslag van kwaliteitstoetsen, zoals visitatieverslagen en logboekbeoordelingen.

Voor meer info: algemene bezwaarprocedure